Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego zawarte są w:

  1. rozdziale 6 Ustawy z 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023r., poz. 900),
  2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r.r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022r., poz. 2431)
  3. Zarządzeniu nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025
  4. Zarządzeniu nr 9/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

16 maja – 19 czerwca 2024, do godz. 15.00  Złożenie (lub zmiana) wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
21 czerwca – 05 lipca 2024, do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje
15 lipca 2024Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
16 lipca – 22 lipca 2024, do godz. 15.00Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
23 lipca 2024, do godz. 12.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rekrutacja będzie odbywać się do dwóch klas pierwszych:

KLASYW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM będą brane pod uwagę: – wynik egzaminu ósmoklasisty – świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej z wyróżnieniem – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – oraz wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z następujących przedmiotów:
I D – klasa medyczna z rozszerzoną edukacją z biologii  oraz  dwóch przedmiotów do wyboru: języka polskiego, języka obcego, matematyki, chemii, fizyki, geografii  język polskiego
– matematyki
– biologii
– chemii lub języka obcego
I Ag – klasa akademicka  z rozszerzoną edukacją z 3 przedmiotów do wyboru: języka polskiego, języka obcego, historii, wos, matematyki, geografii, fizyki, biologii, chemii  – języka polskiego
– matematyki
– języka obcego
– biologii lub geografii