MATURA 2024

 1. Informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego

2.Komunikat w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów.

3.Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu.

4. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.

5.Komunikat w sprawie listy zadań w części ustnej egzaminu maturalnego.

6. Komunikat w sprawie egzaminu z informatyki

7.Deklaracja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w roku 2024

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Matura 2023

UWAGA ABSOLWENCI!

MATURA 2023

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Maturzyści mogą sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z egzaminu z każdego przedmiotu, zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania, w systemie informatycznym ZIU (Zintegrowanym Interfejsie Ucznia), dostępnym pod adresem:

wyniki.edu.pl

Absolwenci r. szk. 2022/2023  otrzymali już login oraz hasło do logowania.

Absolwenci z lat poprzednich mogą zgłaszać się po login i hasło do serwisu do gabinetu 101.

Jeśli zdający zgubi hasło, ma możliwość zalogowania się przez:

 • login.gov.pl,
 • profil zaufany
 • e-dowód.

Wyniki będą udostępnione w ZIU od 7 lipca 2023 r.

Od 7 lipca  można także odebrać świadectwa dojrzałości i aneksy w szkole. Szczegóły będą podane w lipcu.

1 marca 2023r. został opublikowany aneks nr 2 do Komunikatu dyrektora CKE z 1 września 2023r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

W maju 2023 roku odbędzie się egzamin maturalny w nowej, zmienionej formule. Zmiany te
w największym stopniu dotyczą egzaminu z języka polskiego – zarówno konstrukcji arkuszy
egzaminacyjnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, zasad oceniania prac
maturalnych, jak i sposobów formułowania zadań w części ustnej. Dlatego, w trosce o dobre
przygotowanie uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego oraz wyniki
satysfakcjonujące zdających, Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z okręgowymi
komisjami egzaminacyjnymi podjęły szereg działań związanych z nową formułą  egzaminu maturalnego:
1.  Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe   oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu https://oke.wroc.pl/materialy-dodatkowe-2/  zamieszczane są sukcesywnie materiały dodatkowe dla nauczycieli i uczniów.
2.  Centralna Komisja Egzaminacyjna wraz z komisjami okręgowymi przygotowuje arkusze diagnostyczne. Pierwszy pokazowy arkusz udostępniono w marcu 2022  roku na stronie  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/   

3. Drugi arkusz diagnostyczny  został opublikowany we wrześniu 2022 roku https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/

 i przesłany do szkół w formie diagnostycznego arkusza maturalnego (matury próbnej).
W grudniu 2022 zostanie opublikowany następny arkusz diagnostyczny, a w najbliższych miesiącach kolejne materiały dydaktyczne.

W załączeniu także kompendium wiedzy, dotyczące egzaminu maturalnego, przygotowane przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

Zaktualizowany Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023r.

Zaktualizowany 10.10.2022r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2023r.

Matura 2023 adres do korespondencji: matura@lo1glogow.pl

informacje o egzaminie maturalnym:
     www.oke.wroc.pl
     www. cke.gov.pl

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

2. Komunikat o harmonogramie.

3. Komunikat o dostosowaniach.

4. Komunikat o jawnych zadaniach na egzamin ustny z języka polskiego.

5. Komunikat o przyborach.


6. Komunikat dotyczący egzaminu z informatyki.

7. Wykaz olimpiad.

8. Najważniejsze zmiany na egzaminie.

9. Deklaracja maturalna.

10. e-deklaracja.

Adres e-mail do korespondencji w sprawach maturalnych:
matura@lo1glogow.pl

MATURA 2022

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych,


2. Harmonogram egzaminów,


3. Komunikat dyrektora CKE o materiałach i przyborach, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu,


4. Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu,


5. Komunikat dyrektora CKE w sprawie listy programów użytkowych i języka oprogramowania na egzaminie z informatyki,


6.Komunikat o olimpiadach i konkursach przedmiotowych obejmujących egzamin maturalny.

7.Deklaracja maturalna –  załącznik 1a

8. Aktualizacja do informacji o sposobie organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2022 z września 2021r.

Uwaga Absolwenci!

W załączeniu informacja o możliwości złożenia e-deklaracji maturalnej  ( do 7 lutego 2022r.) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w roku 2021 i w latach wcześniejszych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Matura 2021- wejścia do szkoły

Uwaga Maturzyści !!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zdający wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami według załączonego schematu:

Wejście nr 1 od ulicy Jedności Robotniczej:

 1. Po wejściu do szkoły kierujemy się korytarzem w lewo do sal: 203, 204, 207, 209.
 2. Po wejściu do szkoły  kierujemy się korytarzem w prawo  do sal: 114, 201, 202, 211, 212.

Wejście nr 2 od Alei Wolności:

A. Po wejściu do szkoły kierujemy się do sal: 301, 304, 305 oraz do auli – sali nr 1 (od strony biblioteki).

Wejście nr 3 od ulicy Sikorskiego:

A. Po wejściu do szkoły kierujemy się do sal: 311,312,315.

Maturzyści wchodzą do szkoły na egzamin od godz.8.20

i odpowiednio od godz.13.20.

Proszę nie zapomnieć o maseczkach i zachowaniu bezpiecznej odległości.

Obowiązuje zakaz parkowania na terenie szkoły.

MATURA 2021Wytyczne dla zdających:

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin  pisemny punktualnie zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość  (z aktualnym zdjęciem) i długopisem/piórem z czarnym wkładem/atramentem.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wyjątek stanowią osoby, które przechorowały COVID-19 (ozdrowieńcy) lub zaszczepione wszystkimi, przewidzianymi dawkami danej szczepionki.
 4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby postronne.
 5. Szczególne wytyczne związane z zagrożeniem epidemicznym:
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Do budynku szkolnego należy wejść wskazanym wejściem, kierując się informacjami zamieszczonymi na drzwiach wejściowych, stronie internetowej szkoły oraz e – dzienniku. Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce.
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania maturzystów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, np.: podczas kodowania arkuszy przez zdających,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Zdający  mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.
 •  Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE na stronie www.cke.edu.pl. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
 • Szkoła zapewnia zdającym:
 • Na egzamin z języka polskiego – słowniki ortograficzne i słowniki poprawnej polszczyzny na wydzielonych w sali egzaminacyjnej stolikach. Przed i po skorzystaniu ze słownika zdający powinien zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przy słownikach,
 • Na egzamin z matematyki – Wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego,
 • Na egzamin z biologii, chemii, fizyki – Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – dla każdego zdającego,
 • Na egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej – słownik łacińsko-polski ( dla każdego zdającego) oraz atlas historyczny – na wyodrębnionym stoliku. Przed i po skorzystaniu z atlasu zdający powinien zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym umieszczonym na stoliku,
 1. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Ze względu na sytuację epidemiczną szkoła nie może zapewnić  zdającym wody pitnej.  Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych ( zalanie arkusza nie stanowi podstawy do jego wymiany).
 2. Zdającym nie wolno podczas egzaminu  korzystać z zatyczek do uszu.
 3.  Stwierdzenie:
 4. niesamodzielnego rozwiązania zdań egzaminacyjnych przez zdającego,
 5.  wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego,
 6. wniesienia  materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE,
 7.  korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo
 8. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym 

                                                                          – jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

Matura 2020/2021

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla uczniów klas III

                                       ↓

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURA 2021

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej dla absolwentów z lat ubiegłych

                                         ↓

INSTRUKCJA DLA ABSOLWENTÓW

Link do deklaracji :

https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411

Adres mailowy do spraw maturalnych:

matura@lo1glogow.com

Ważne komunikaty

Komunikat_o_egzaminie_z_informatyki

Komunikat_o_dostosowaniach

Komunikat_o_przyborach

Komunikat_o_harmonogramie

Matura 2021 procedury

Przydatne adresy:

www.oke.wroc.pl

www.cke.gov.pl


MATURA 2021 – zmiany
informujmy, że  Minister Edukacji i Nauki podpisał dziś rozporządzenie, w którym ustalono następujące kwestie:
1.wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r.,
2.zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu
dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
3.a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Szczegóły   w linku:

https://liblink.pl/ow0DrXNWtS

MATURA 2021 – AKTUALIZACJA

Uwaga Maturzyści!29 grudnia 2020r. CKE opublikowała nową informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w ” FORMULE 2021″ obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021 – Aktualizację, a 22 grudnia 2020 – nowy harmonogram egzaminu maturalnego.
Proszę zapoznać się z w.w. treściami.