W roku szkolnym 2022/2023 szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów NNW.

Uczniowie mają możliwość dowolnego ubezpieczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami ubezpieczeniowymi firm:

  1. Firma COLONNADE

Poniżej link i hasło do ubezpieczenia

https://market.colonnade.pl/przystapienia/SPOG00044/128e397b-a027-4ef9-b03b-5a6887e9156b

SPOG00044MoRAqK

2. Firma COMPENSA

  ZAKRES PODSTAWOWYCompensa VIG SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA
Warunki                              Proponowane
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku20 000 zł26 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru30 000 zł39 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku200 zł/1%260 zł/1 %
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków sabotażu               i terroru (dodatkowa)100 zł/1%130 zł/1%
Pogryzienia, ukąszenia , użądlenia – jednorazowe świadczenie200 zł200 zł
Śmierć opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW3 000 zł10 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu  150 zł  150 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek nieszczęśliwego wypadkudo   10 000 złdo  10 000zł
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia            do     5 000 złdo      5 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NWdo    500 złdo    500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NWdo    500 złdo     500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi w zw.ze śmiercią  dziecka w wyniku NWdo    200 złdo      200 zł
Zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadkudo    8 000 złdo    8 000 zł
Koszt zakupu leków w wyniku NWdo    8 000 złdo     8 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW50 zł limit 2 250 zł70 zł limit 3 150 zł
Dzienne świadczenie szpitalne wskutek choroby35 zł limit 2 000 zł50 zł limit 2 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego5 000 zł  5 000 zł  
Zwrot kosztów rehabilitacji  w wyniku NW  Do    10 000 złdo   10 000 zł
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego(okulary,aparaty słuch.)do    7 500 zł   do        500 złdo    10 000 zł   do         500 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NWdo    1 000 zł do 300 zł/1 ząbdo      1 000 zł do 300 zł/1 ząb
Bezpieczne dziecko w sieci2 zgłoszenia2 zgłoszenia
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona                    o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klasTAKTAK
Składka roczna,  następstw nieszczęśliwych wypadków  za 1 osobę58zł77 zł

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEKnagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie  od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu OWU uznaje się również: zawał serca     i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny, omdlenie

Trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest w oparciu o Tabelę Uszczerbkową obowiązującą w dniu zawarcia umowy.

KOSZTY LECZENIA – związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu: udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej; wizyt i honorariów lekarskich; pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji  (z wyłączeniem operacji plastycznych);nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza; transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku  do szpitala/ambulatorium zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych.

POBYT W SZPITALU W NASTĘPSTWIE NW– pobyt w szpitalu jest następstwem wystąpienia w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu  Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy pobyt w szpitalu nastąpił w okresie ubezpieczenia, czy po jego zakończeniu. Wypłata za każdy dzień, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu był  co najmniej 2 dni nie mniej niż 16 godzin, maksymalnie 90 dniw roku polisowym.

POBYT W SZPITALU WSKUTEK CHOROBY– wypłacany jest jeżeli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał nieprzerwalnie, co najmniej 3 dni, nie mniej niż 60 h. Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego z powody choroby następuje, jeżeli pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Za POWAŻNE ZACHOROWANIE uważa się zdiagnozowane u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli (z uwzględnieniem upływu okresu karencji – 60 dni), jedno z zachorowań:anemia aplastyczna, choroba tropikalna, guz mózgu , mocznica, nowotwór złośliwy, paraliż, poliomielitis, sepsa, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zawał serca ( w tym również wykrycie wrodzonej wady serca )

KOSZTY REHABILITACJI – związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniowąw ramach umowy,wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu: zleconych przez lekarza konsultacji rehabilitantów;  zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza / rehabilitanta,

ŚRODKI SPECJALNE – zalecone przez lekarza i określone rodzajowo w wykazie stanowiącym Załącznik 1 do OWU środki niezbędne   w celu wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową   w ramach umowy.

USZKODZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO – uszkodzenie środków specjalnych lub  innego  sprzętu medycznego (takiego jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające proces leczenia) w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

USŁUGA BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI –  zapewnia dodatkowa kontrolę rodzicielską przy korzystaniu z komputera przez najmłodszych użytkowników. W ramach oprogramowania można ograniczać dostęp do wybranych stron, kontrolować oprogramowanie, czy tez stworzyć oddzielny profil dla dziecka z nałożonymi wybranymi ograniczeniami. Należy zadzwonić pod nr tel. 22 295 82 10 podając  nr uwidoczniony na potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zgłaszanie Szkód:

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii:

telefon do Call Center Compensa 801 120 000

Formy zgłoszenia szkody:

Internetowo– na adres   zgloszenie.compensa.pl     ( otwórz hiperłącza)                                                                                                  

Ścieżka internetowa : –szkoda na osobie   –szkoda NNW z polisy majątkowej –    Numer polisy:   – Typ   184  Nr:  1080383  –  składka 58 złNr   1080384     – składka 77zł                                                  

Pisemne za pośrednictwem poczty na adres :   Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162                              

Poprzez opiekuna polis  : tel. 666 607407 Dagmara Ogrodowczyk, mail: dagmar.ogrodowczyk@rsbroker.pl                                                                                                                           

Do dnia  30.09.2022 r.  prosimy rodziców zainteresowanych ubezpieczeniem swojego dziecka o  zalogowanie się na stronie : https://szkola.compensa.pl/  hasłem:  716958                                    i postępowanie zgodnie z instrukcją, która jest zamieszczona na stronie szkoły w zakładce : informacje o ubezpieczeniu.

W przypadku pytań proszę o kontakt :

Dagmara Ogrodowczyk ,Tel.666607407, @ dagmar.ogrodowczyk@rsbroker.pl

………………………………………………………………………………………………………………………………………

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów.

Na rok szkolny 2020/2021 Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczeniową

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

  • Ochrona obowiązuje 24h/ 365 dni w roku, w życiu szkolnym/zawodowym, oraz prywatnym, tj.

– w czasie zajęć szkolnych

– w czasie wolnym

  • Okres ubezpieczenia: 01.09.2020- 31.08.2021
  • Składka za osobę 46 zł
  • Suma ubezpieczenia 18.000 tysięcy złotych
  • Prosimy pamiętać, że pobyt ubezpieczonego w szpitalu oraz koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, muszą być udokumentowane.

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ

ZAKRES UBEZPIECZENIA