W roku szkolnym 2023/2024 szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów NNW.

Poniżej oferta umożliwiająca indywidualne ubezpieczenie ucznia.

Firma COMPENSA

Link do portalu : https://szkola.compensa.pl/,  hasło: 346502

Oferta Ubezpieczenie Grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków  uczniów             

      I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie na 2023/2024

  ZAKRES PODSTAWOWYCompensa VIG SUMA/LIMIT UBEZPIECZENIA
WarunkiŚmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Na terenie placówki oświatowej                              Proponowane
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Na terenie placówki oświatowej20 000 zł dodatkowo 20 000 zł35 000 zł dodatkowo 35 000 zł
Śmierć  w środku lokomocji lub aktów terroru30 000 zł52 500 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku200 zł ( do 24 % ) 400 zł ( od 25 % )350 zł ( do 24 % ) 700 zł ( od 25 % )
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków sabotażu               i terroru (dodatkowa)300zł ( do 24 % ) 600zł (od 25 % )400zł ( do 24 % ) 1 050zł (od 25 % )
Pogryzienia, ukąszenia , użądlenia – jed. świadczenie zdiagnozowanie boleriozy – jednorazowe świadczenie200 zł 200 zł200 zł 200 zł
Śmierć opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku3 000 zł10 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu  150 zł  150 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek nieszczęśliwego wypadkudo   10 000 złdo  10 000zł
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia            do     5 000 złdo      5 000 zł  
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NWdo    700 złdo    700 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NWdo    500 złdo     500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi w zw.ze śmiercią  dziecka w wyniku NWdo    200 złdo      200 zł
Zwrot kosztów leczenia w wyniku NWdo    8 000 złdo    8 000 zł
Koszt zakupu leków w wyniku NWdo    8 000 złdo     8 000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne wskutek NW50 zł /limit 2 250 zł70 zł/limit 3 150 zł
Dzienne świadczenie szpitalne wskutek choroby35 zł/limit 2 000 zł50 zł/limit 2 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego5 000 zł  5 000 zł  
Zwrot kosztów rehabilitacji  w wyniku NWdo    10 000 złdo   10 000 zł
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia, nabycia środków specjalnych,uszkodzenie sprzętumedycznego(okulary,aparaty słuch.)do    7 500 zł   do       6 00 złdo    10 000 zł   do         600 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NWdo    1 000 zł do 300 zł/1 ząbdo      1 000 zł do 300 zł/1 ząb
Zwrot kosztów wycieczki200 zł200 zł
Bezpieczne dziecko w sieci Zdalna pomoc informatyczna Pomoc psychologiczna i prawna  4 zgłoszenia 2 zgłoszenia  4 zgłoszenia 2 zgłoszenia
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona                    o dodatkowy miesiąc dla uczniów ostatnich klasTAKTAK  
Składka roczna,  następstw nieszczęśliwych wypadków  za 1 osobę58zł90 zł

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEKnagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie  od swej woli, doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł; za nieszczęśliwy wypadek w rozumieniu OWU uznaje się również: zawał serca     i udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny, omdlenie

Trwały uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest w oparciu o Tabelę Uszczerbkową obowiązującą w dniu zawarcia umowy.

KOSZTY LECZENIA – związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy niezbędne wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu: udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej; wizyt i honorariów lekarskich; pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji  (z wyłączeniem operacji plastycznych);nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza; transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku  do szpitala/ambulatorium zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych.

POBYT W SZPITALU W NASTĘPSTWIE NW– pobyt w szpitalu jest następstwem wystąpienia w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu  Ubezpieczonego, niezależnie od tego czy pobyt w szpitalu nastąpił w okresie ubezpieczenia, czy po jego zakończeniu. Wypłata za każdy dzień, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu był  co najmniej 2 dni nie mniej niż 16 godzin, maksymalnie 90 dniw roku polisowym.

POBYT W SZPITALU WSKUTEK CHOROBY– wypłacany jest jeżeli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu trwał nieprzerwalnie, co najmniej 3 dni,

 nie mniej niż 60 h. Wypłata dziennego świadczenia szpitalnego z powody choroby następuje, jeżeli pobyt w szpitalu związany jest z chorobą zdiagnozowaną przez lekarza w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Za POWAŻNE ZACHOROWANIE uważa się zdiagnozowane u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową    w ramach niniejszej Klauzuli (z uwzględnieniem upływu okresu karencji – 60 dni), jedno z zachorowań:a)anemia aplastyczna, b)choroba tropikalna, c) cukrzyca, d) guz mózgu, e)mocznica, f)nowotwór złośliwy, g)paraliż, h) PIMS-TS – powikłania  po COVID i)poliomielitis, j)sepsa, k ) stwardnienie rozsiane, l) udar mózgu ,ł)wrodzona wada serca, m) zawał serca, n) stan po transplantacji organów

KOSZTY REHABILITACJI – związane z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniowąw ramach umowy,wydatki poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu: zleconych przez lekarza konsultacji rehabilitantów;  zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza / rehabilitanta,

ŚRODKI SPECJALNE – zalecone przez lekarza i określone rodzajowo w wykazie stanowiącym Załącznik 1 do OWU środki niezbędne   w celu wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową   w ramach umowy.

USZKODZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO – uszkodzenie środków specjalnych lub  innego  sprzętu medycznego (takiego jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa, aparat ortodontyczny wspomagające proces leczenia) w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI – Pomoc psychologiczna, informatyczna i prawna dla Twojego dziecka na wypadek hejtu w sieci lub innych problemów związanych z użytkowaniem Internetu. Nasi informatycy pomogą, jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, zablokuje telefon dziecka lub pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik. Telefoniczne zgłoszenie: +48 22 295 82 10

ZWROT KOSZTÓW WYCIECZKI–  zwrot kosztów jeśli w związku z NW lub pobytem w szpitalu uczeń nie pojedzie na zaplanowaną wycieczkę

Zgłaszanie Szkód:

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii:

telefon do Call Center Compensa 801 120 000

Formy zgłoszenia szkody:

Internetowo– na adres   zgloszenie.compensa.pl    

( otwórz  hiperłącza)                                                                                               

    Ścieżka internetowa : –szkoda na osobie   –szkoda NNW z polisy majątkowej –                   

Numer polisy:   – Typ   184  Nr:  1045127  –  składka 58 złNr   1080392     – składka 90 zł            

Pisemne za pośrednictwem poczty na adres :   Compensa TU S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162                               •

Poprzez opiekuna polis  : tel. 666 607407 Dagmara Ogrodowczyk, mail: dagmar.ogrodowczyk@rsbroker.pl                                                                                                                           

Do dnia  30.09.2023 r.  prosimy rodziców zainteresowanych ubezpieczeniem swojego dziecka o  zalogowanie się na stronie : https://hiperkompensacja/  hasłem:  346502          i postępowanie zgodnie z instrukcją, która jest zamieszczona na stronie szkoły                  w zakładce : informacje o ubezpieczeniu.

W przypadku pytań proszę o kontakt :

Dagmar Ogrodowczyk ,Tel.666607407, @ dagmar.ogrodowczyk@rsbroker.pl