Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego zawarte są w:

  1. Rozdziale 6 Ustawy z 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910),
  2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r., poz. 1737)
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 493 ze zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020r zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. z 2020r., poz.1394)
  • Zarządzeniu nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego

17 maja – 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00  Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego), w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami
25 czerwca – 14 lipca 2021r., do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje
22 lipca 2021r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
23 lipca – 30 lipca 2021r., do godz. 15.00Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2 sierpnia 2021r., do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rekrutacja do I LO będzie odbywać się do pięciu klas pierwszych:

KLASYW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM będą brane pod uwagę:
– wynik egzaminu ósmoklasisty
– świadectwo ukończenia szkoły   podstawowej z wyróżnieniem
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z następujących przedmiotów:
 I A – klasa humanistyczna z rozszerzoną edukacją z: języka polskiego, historii lub wos (do wyboru) i języka obcego– języka polskiego
– matematyki
– historii
– wos lub języka obcego
 I B – klasa matematyczna z rozszerzoną edukacją z matematyki, fizyki lub geografii (do wyboru) i języka obcego– języka polskiego
– matematyki
– języka obcego
– fizyki lub geografii
I C – klasa geograficzna z rozszerzoną edukacją z geografii oraz dwóch przedmiotów do wyboru: matematyki, fizyki, języka polskiego, języka obcego– języka polskiego
– matematyki
– geografii
– fizyki lub języka obcego
I D – klasa medyczna z rozszerzoną edukacją z biologii, chemii, języka obcego lub matematyki (do wyboru)­-języka polskiego
– matematyki
– biologii
– chemii lub języka obcego
I E – klasa biologiczno – chemiczna z rozszerzoną edukacją z biologii i dwóch przedmiotów do wyboru: chemii, języka obcego, języka polskiego, matematyki– języka polskiego
– matematyki
– biologii
– chemii lub języka obcego