REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA MŁODZIEŻY W RAMACH

                       XXVIII GŁOGOWSKICH KONFRONTACJI LITERACKICH

    Zbliża się XXVIII edycja „Głogowskich Konfrontacji Literackich”, święta literatury, którego ranga wykracza poza granice naszego regionu. Przy tej okazji, Głogowskie Stowarzyszenie Lite-rackie rozpisuje konkurs „O Literacki Złoty Głóg”. Wracamy do tej formuły działań  po dwulet-niej przerwie, spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi.

    Celem konkursu jest pobudzenie literackiej aktywności twórczej wśród młodzieży i promocja talentów literackich. Dla laureatów przewidziane są nagrody, ufundowane przez Patronów
i Organizatorów przedsięwzięcia.

 Zapraszamy młodych adeptów pióra do uczestnictwa w tym konkursie, a wszystkich nauczycieli
i opiekunów,  do rozpropagowania jego idei wśród swoich uczniów.

I. ORGANIZATORZY

                                                               Głogowskie Stowarzyszenie Literackie

                                                                          Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie                      

                                                                          Klub Batalionowy w Głogowie

                                                                          Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

                                                                          Księgarnia FENIKS Bożena Wójcik

II. PATRONAT

                                                                  Prezydent Miasta Głogowa

III. UCZESTNICY KONKURSU

                                                                  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół             

                                                                             ponadpodstawowych

                                                                             powiatu głogowskiego.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA            

 

                                                                          1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest

  nadesłanie na adres organizatorów trzech

  utworów poetyckich (długość poszczególnych   

  tekstów nie może przekraczać jednej strony   

 formatu A4) lub fragmentu prozy – do 5 stron   

 maszynopisu.

Obowiązuje czcionka Times New Roman 12.

                                                                  2. Zestawy prac powinny być opatrzone godłem,

                                                                    a w osobnej kopercie (opatrzonej takim samym godłem)

                                                                    należy podać imię i nazwisko autora,

                                                                    adres zamieszkania, telefon kontaktowy,

                                                                    nazwę i adres szkoły.

 UWAGA!!! Godło nie może być znakiem graficznym ani monogramem – musi być wyrażone słownie.

                                                                  3. Tematyka utworów jest dowolna.

                                                                  4. Prace konkursowe należy przysyłać w trzech

                                                                      egzemplarzach, najlepiej w formie maszynopisu

                                                                      lub wydruku komputerowego.

                                                                  5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów

                                                                      oraz zastrzegają sobie prawo do ich publikacji

                                                                      bez honorariów dla autorów.

                                                                  6. Do konkursu nie można zgłaszać utworów już

                                                                      nagradzanych lub publikowanych drukiem.

                                                                  7. Termin nadsyłania prac upływa 17 czerwca 2022 r.  

                                                                   8. Prace należy nadsyłać( dostarczać) na jeden

                                                                     z podanych niżej adresów:

                                                                      Miejska Biblioteka Publiczna

                                                                      ul. Jedności Robotniczej 15,  67-200 Głogów

                                                                       Klub Batalionowy

                                                                       ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów

                                                                      Katarzyna Swędrowska   

                                                                      I Liceum Ogólnokształcące 

                                                                      ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów

                                                          Na każdej z kopert, zawierających nadesłane prace,

                                                                    powinien się znajdować dopisek:

                                                             GŁOGOWSKIE KONFRONTACJE LITERACKIE

                                                                               oraz nazwa konkursu:

                                                                     „O LITERACKI ZŁOTY GŁÓG”

 9. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas trwania   XXVIII Głogowskich Konfrontacji Literackich (październik 2022).

Osoby wytypowane do nagród zostaną osobiście poinformowane o dokładnym terminie, miejscu        i godzinie ich wręczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

UWAGA !!!

W związku z tym, że 16 i (w większości  szkół) 17 czerwca 2022r. to dni wolne od zajęć – Organizatorzy wydłużyli czas składania prac konkursowych do 21 czerwca 2022r.