Podstawą uruchomienia programu jest Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” z późn. zm. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie. Wnioski o dofinansowanie składane są przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego i rozpatrywane przez Ministra wg kolejności  w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych.

W ramach podpisanego Porozumienia Minister przekazał powiatowi głogowskiemu środki finansowe na realizację ww. zadania w formie dotacji celowej w wysokości 29 926,00 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie 2 wycieczek szkolnych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.

Kwota dotacji stanowi nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania, które wynoszą łącznie 46 378,00 zł.

 Więcej informacji o przedsięwzięciu można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske