W dniu 20 listopada 2020r.  została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską reprezentowaną przez Prorektora ds. Kształcenia dr hab. inż. Agnieszką Bieńkowską , prof. uczelni  działającą na podstawie pełnomocnictwa nr R/023/1526/2020 a I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie reprezentowanym przez dyr. Szkoły Janusza Kosatkę.

            Głównym   celem  współpracy  jest  rozwijanie   zagadnień    programowych                           i     ponadprogramowych  z  przedmiotów : chemia, fizyka i matematyka.

Politechnika zobowiązała się do prowadzenia zajęć w systemie online w formie wideokonferencji w czasie rzeczywistym , do kształcenie asynchronicznego opartego o  materiały zamieszczane na platformie a także   do  wsparcia technicznego w zakresie obsługi systemów zdalnej edukacji, pomocy dydaktycznych oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.

            Umowa została zawarta od 20 listopada 2020 r. do 25 czerwca 2021r.

Do bezpośredniej i bieżącej współpracy w zakresie określonym umową upoważnieni są  : ze strony Politechniki – dr inż. Iwona Rutkowska , ze strony Szkoły – mgr Janusz Kosałka .

Zaplanowano  20 godz. zajęć  z każdego przedmiotu , w tym w semestrze pierwszym               po 12 godz.

Tematyka  planowanych zajęć w roku szkolnym  2020/2021

Chemia : 
1) Szybkość reakcji chemicznych, równowaga chemiczna  + zadania maturalne
2) Iloczyn rozpuszczalności  + zadania maturalne   3) Bufory  4) Pierwiastki bloku d – reakcje charakterystyczne + zadania maturalne

5) Węglowodory alifatyczne , cykliczne, areny – reakcje charakterystyczne ,zadania maturalne                                                                                                    Matematyka:

1) Dawne i najnowsze sposoby szyfrowania wiadomości i ich współczesne zastosowania
2) O funkcjach funkcji w matematyce 
3) Zagadnienia z analizy matematycznej ( obliczanie pochodnych, zadania optymalizacyjne, zastosowanie pochodnych w technice, fizyce geometrii)
4) Zadania z olimpiad matematycznych
5) Tajniki liczb zespolonych
6) Matematyka od kuchni – pokazanie praktycznego zastosowania matematyki 
7)  Matematyka w ekonomii
8) Matematyka na lodzie , w kasynie i w samolocie 
innego wymiaru: trójki pitagorejskie, ślimak Teodorowa, drzewo pitagorejskie
 
 
Fizyka
 
1) Badanie zewnętrznego zjawiska fotoelektrycznego.
2) Sprawdzenie prawa Hooke’a; wyznaczenie modułu Younga.
3) Pomiar odległości ogniskowych soczewek cienkich
4)Promieniowanie jądrowe, choroba popromienna, wykorzystanie promieniotwórczości

CHEMIA

Pani dr hab. Agnieszka  Wojciechowska , prof. Uczelni  z Wydziału Chemicznego PWr przeprowadziła dla maturzystów z fakultetów chemicznych  cykl spotkań  online , w ramach których uczniom  zostały przypomniane zagadnienia z zakresu:

25 stycznia 20121r.

Kinetyka reakcji chemicznych,   w tym procesy endo i egzoenergetyczne , szybkość reakcji chemicznych , katalizatory i reakcje katalityczne, zadania maturalne

3 luty 2021r.

Reakcje w wodnych roztworach elektrolitów, w tym równowaga chemiczna, stała równowagi, reguła przekory , zadania maturalne

11 luty

Roztwory buforowe , w tym  kwasy  i zasady według teorii Brönsteda- Lowry’ego, mechanizm działania buforów, pH buforów, efekt wspólnych jonów ,zadania maturalne

15 luty 2021r.

Równowagi w roztworach , w tym rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, przewidywanie , czy  w danych warunkach wytrąci się osad , przewidywanie kolejności wytracania się różnych osadów pod wpływem wspólnego odczynnika wytrącającego, zadania maturalne

Opis projektu: Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej

Obecnie  15 uczniów  naszej szkoły uczestniczy w drugiej  edycji projektu unijnego pt. „Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej.  Innowacja pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów”.  Celem  projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa , w szczególności  umiejętności matematyczno – przyrodniczych , informatycznych , kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy wśród grupy uczniów  do 16 roku życia.  Projekt ma za zadanie stworzyć warunki pełnego rozwoju ucznia poprzez edukację chemiczną wykraczającą materiałem poza programy nauczania w szkołach  i proekologiczną . Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z chemii  oraz w zajęciach informatycznych, które odbywają się w budynku A3 Politechnik Wrocławskiej  według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje  mche.pwr.edu.pl terminy-materiały