1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin  pisemny punktualnie zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość  (z aktualnym zdjęciem) i długopisem/piórem z czarnym wkładem/atramentem.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wyjątek stanowią osoby, które przechorowały COVID-19 (ozdrowieńcy) lub zaszczepione wszystkimi, przewidzianymi dawkami danej szczepionki.
 4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby postronne.
 5. Szczególne wytyczne związane z zagrożeniem epidemicznym:
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Do budynku szkolnego należy wejść wskazanym wejściem, kierując się informacjami zamieszczonymi na drzwiach wejściowych, stronie internetowej szkoły oraz e – dzienniku. Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce.
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania maturzystów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

A. podchodzi do niego nauczyciel, np.: podczas kodowania arkuszy przez zdających,

B. wychodzi do toalety,

C. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 • Zdający  mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 
 • Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

 6. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE na stronie www.cke.edu.pl. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

9. Szkoła zapewnia zdającym:

 • Na egzamin z języka polskiego – słowniki ortograficzne i słowniki poprawnej polszczyzny na wydzielonych w sali egzaminacyjnej stolikach. Przed i po skorzystaniu ze słownika zdający powinien zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym umieszczonym przy słownikach,
 • Na egzamin z matematyki – Wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego,
 • Na egzamin z biologii, chemii, fizyki – Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – dla każdego zdającego,
 • Na egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej – słownik łacińsko-polski ( dla każdego zdającego) oraz atlas historyczny – na wyodrębnionym stoliku. Przed i po skorzystaniu z atlasu zdający powinien zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym umieszczonym na stoliku,

10. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Ze względu na sytuację epidemiczną szkoła nie może zapewnić  zdającym wody pitnej.  Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający nie zalał materiałów egzaminacyjnych ( zalanie arkusza nie stanowi podstawy do jego wymiany).

11. Zdającym nie wolno podczas egzaminu  korzystać z zatyczek do uszu.

 Stwierdzenie:

a. niesamodzielnego rozwiązania zdań egzaminacyjnych przez zdającego,

 b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego,

c. wniesienia  materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE,

 d. korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo

e. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym 

                                                                          – jest podstawą do unieważnienia egzaminu.