Zbliża się XXIX edycja „Głogowskich Konfrontacji Literackich”, święta literatury, którego ranga wykracza poza granice naszego regionu. Przy tej okazji, Głogowskie Stowarzyszenie Literackie rozpisuje konkurs „O Literacki Złoty Głóg”.

    Jego celem jest pobudzenie literackiej aktywności twórczej wśród młodzieży i promocja talentów literackich. Dla laureatów przewidziane są nagrody, ufundowane przez Patronów i Organizatorów przedsięwzięcia.

 Zapraszamy młodych adeptów pióra do uczestnictwa w tym konkursie, a wszystkich nauczycieli
i opiekunów do rozpropagowania jego idei wśród swoich uczniów.

I. ORGANIZATORZY

  Głogowskie Stowarzyszenie Literackie

Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie                      

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

II. PATRONAT

Prezydent Miasta Głogowa

III. UCZESTNICY KONKURSU

                                                                  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół             

                                                                   ponadpodstawowych Głogowa i powiatu       

                                                                   głogowskiego.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA            

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest

  nadesłanie na adres organizatorów trzech

  utworów poetyckich (długość poszczególnych   

  tekstów nie może przekraczać jednej strony   

 formatu A4) lub fragmentu prozy – do 5 stron   

 maszynopisu.

Obowiązuje czcionka Times New Roman 12.

                                                                  2. Zestawy prac powinny być opatrzone godłem,

                                                                    a w osobnej kopercie (opatrzonej takim samym godłem)

                                                                    należy podać imię i nazwisko autora,

                                                                    adres zamieszkania, telefon kontaktowy,

                                                                    nazwę i adres szkoły.

 UWAGA!!! Godło nie może być znakiem graficznym ani monogramem – musi być wyrażone słownie.

                                                                  3. Tematyka utworów jest dowolna.

                                                                  4. Prace konkursowe należy przysyłać w trzech

                                                                      egzemplarzach, najlepiej w formie maszynopisu

                                                                      lub wydruku komputerowego.

                                                                  5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów

                                                                      oraz zastrzegają sobie prawo do ich publikacji

                                                                      bez honorariów dla autorów.

                                                                  6. Do konkursu nie można zgłaszać utworów już

                                                                      nagradzanych lub publikowanych drukiem.

                                                                  7. Termin nadsyłania prac upływa 10 września 2023 r.  

                                                                   8. Prace należy nadsyłać( dostarczać) na jeden

                                                                     z podanych niżej adresów:

                                                                      Miejska Biblioteka Publiczna

                                                                      ul. Jedności Robotniczej 15,  67-200 Głogów

                                                                      

Katarzyna Swędrowska   

                                                                      I Liceum Ogólnokształcące 

                                                                      ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów

                                                          Na każdej z kopert, zawierających nadesłane prace,

                                                                    powinien się znajdować dopisek:

                                                             GŁOGOWSKIE KONFRONTACJE LITERACKIE

                                                                               oraz nazwa konkursu:

                                                                     „O LITERACKI ZŁOTY GŁÓG”

 9. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas trwania   XXIX Głogowskich Konfrontacji Literackich (12 października 2023).

Osoby wytypowane do nagród zostaną osobiście poinformowane o miejscu i godzinie ich wręczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE