Zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego zawarte są w:

  1. rozdziale 6 Ustawy z 14.12.2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz. 1082),
  2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r., poz. 1737)
  3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 493 ze zm.)
  4. Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 17 sierpnia 2021r zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. z 2021r., poz.1525)
  5. Zarządzeniu nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego

16 maja – 20 czerwca 2022, do godz. 15.00  Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego), w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
24 czerwca – 13 lipca 2022, do godz. 15.00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje
21 lipca 2022Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
22 lipca – 29 lipca 2022, do godz. 15.00Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
1 sierpnia 2022, do godz. 14.00Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rekrutacja będzie odbywać się do sześciu klas pierwszych:

KLASYW POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM będą brane pod uwagę: – wynik egzaminu ósmoklasisty – świadectwo ukończenia szkoły       podstawowej z wyróżnieniem – szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – oraz wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z następujących przedmiotów:
 I A – klasa humanistyczna z rozszerzoną edukacją z: języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru: historii, wos lub geografii    – języka polskiego – matematyki – historii – wos lub języka obcego
 I B – klasa matematyczna z rozszerzoną edukacją z matematyki i dwóch przedmiotów do wyboru: fizyki, geografii, informatyki, języka obcego  – języka polskiego – matematyki – języka obcego – fizyki lub geografii
I D – klasa medyczna z rozszerzoną edukacją z biologii, chemii oraz  jednego przedmiotu do wyboru: języka obcego lub matematyki  język polskiego – matematyki – biologii – chemii lub języka obcego
I E – klasa biologiczno – chemiczna z rozszerzoną edukacją z biologii oraz dwóch przedmiotów do wyboru: chemii, matematyki, języka polskiego, języka obcego  – języka polskiego – matematyki – biologii – chemii lub języka obcego
Dwie klasy akademickie (I Ag i Au)  z rozszerzoną edukacją z 3 przedmiotów do wyboru: języka polskiego, języka obcego, historii, wos, matematyki, geografii, fizyki, informatyki, biologii lub chemii  – języka polskiego – matematyki – języka obcego – biologii lub geografii